گوشه ای از فضیلت های امام علی علیه السلام در کلام اهل سنت

در کتابهای معروف  و موثق اهل سنت است که امیرالمومنین علی (ع) را آینه همه  صفات انبیاء و دارای آن صفات قرار داده اند.

 چنانچه ابن ابی الحدید معتزلی در ص۴۴۹ جلد دوم شرح نهج البلاغه و حافظ ابوبکر فقیه شافعی احمد بن الحسین بیهقی در مناقب و امام احمد حنبل در مسند و امام فخر رازی در ذیل آیه مباهله در تفسیر کبیر و ممحی الدین عربی در ص۱۷۲ از مبحث ۳۲ کتاب یواقیت و جواهر و شیخ سلیمان بلخی حنفی در اول باب ۴۰ ینابیع الموده از مسند احمد و صحیح بیهقی و شرح المواقف و الطریقه المحمدیه و نورالدین مالکی در ص۱۲۱ فصول المهمه از بیهقی و محمد بن طلحه شافعی در ص۲۲ مطالب السئول و محمد بن یوسف گنجی شافعی در باب ۲۳ کفایة الطالب به مختصر کم و زیادی در الفاظ و عبارت روایتی نموده اند که رسول اکرم(ص) فرمود:

من اراد ان ینظر إلی آدم فی علمه و إلی نوح فی تقوائه (فی حکمته)و الی ابراهیم فی خلته(فی حلمه) و إلی موسی فی هیبته و إلی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب(علیه السلام)

(هر کس می خواهد نظر کند آدم را در علمش (یعنی از کمیت و کیفیت علم آدم بهرهمند گردد) به علم علی توجه کند و هر کس می خواهد حقیقت تقوای نوح را (که بهترین صفات او بوده) یا حکم و حکمت او راببیند و خلت وحلم ابراهیم و هیبت موسی و عبادت عیسی را ببیند ژس نظر کند به سوی علی بن ابیطالب(علیه السلام)

/ 0 نظر / 15 بازدید