حال خوب .سال خوب

یکسال دیگر .آغاز شد

سال وقتی خوب است که حال خوب باشد

کاش هر کسی از وجدانش بپرسد

بعد از سالی که شروع کرده ام خوش بحال من هست یا نیست؟

چه راهی و چه کاری می توان رفت و کرد که حال خوب باشد و سال هم خوب؟

این تصمیمی است که هر کسی باید بگیرد

خدایا چنان کن سرانجام سال ...که تو خوشنود باشی و ما خوب حال

/ 0 نظر / 19 بازدید