به نزد من اگر می آیید ....

به نزد من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید

تمام سرمایه ام شکستنی است

این ترازو را نمی گویم

غرورم  شکستنی است

/ 2 نظر / 23 بازدید
رئيس

[ناراحت]