آقای رییس جمهور آیا می شود به دشمنان اعتماد کرد؟

آقای رییس جمهور

به نظر شما

می شود به کسانیکه سالها برای بشریت

جز سختی و غارت و فقر و جنگ و قتل و نا امنی نداشته اند

اعتماد کرد و توقع اعتدال از آنها  داشت ؟

/ 0 نظر / 14 بازدید